Informació legal

Condicions generals d’accés i ús del lloc

 • 1. Informació legal

  a) Les presents condicions regulen l'ús permès del lloc web accessible a la adreça www.senderosdemallorca.com (en endavant, el lloc web), es dades identificatives de la qual s'indiquen a continuació, posa a disposició dels usuaris/usuàries d'Internet.

  b) Dades identificatives del titular del lloc web

  Información legal

 • 2. Objecte

  El lloc web facilita als visitants i usuaris/usuàries del mateix l'accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats pel "Associació Mallorca Rural" a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

 • 3. Acceptació de les condicions generals i particulars

  Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web que "Associació Mallorca Rural" posa gratuïtament a disposició dels usuaris i usuàries d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc web es regirà, a més a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis i, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

 • 4. Condicions d'accés i utilització

  S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de lloc web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

  I) Que sigui compatible amb els fins del lloc web;

  II) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació;

  III) Que cap dels continguts relacionats en el lloc web siguin modificats de cap manera;

  IV) Que ningún elemento disponible en el sitio web (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos, animaciones, archivos de texto, audio, vídeo y software) sea utilizado, copiado o distribuido separadamente de la página web donde aparece, considerando dicha página como un todo que incluye el código HTML que define la misma, el texto y todos los elementos que lo acompañan.

 • 5. Subscripció a butlletins electrònics informatius

  a) "Associació Mallorca Rural" pot posar a disposició dels usuaris/àries del lloc web un servei d'informació periòdica, butlletins electrònics informatius, que mitjançant missatges de correu electrònic informe a l'usuari/usuària de les novetats, notícies, productes i serveis del lloc web o d'altres continguts, productes o serveis que segons el parer d'aquesta puguin resultar d'interès per a l'usuari/usuària.

  b) Per gaudir d'aquest servei és imprescindible que l'usuari/usuària tramiti la seva alta mitjançant l'efectiu ompliment del formulari de subscripció, el qual és accessible des de distintes pàgines del lloc web. Encara que és possible que en el dit formulari de subscripció se li sol•licitin diverses dades personals de l'usuari/usuària o un altre tipus d'informació, l'única credencial als efectes de la seva identificació enfront de "Associació Mallorca Rural" com subscriptor/a, serà l'adreça de correu electrònic utilitzada per subscriure's al servei.

  c) El subscriptor/a declara que tota la informació subministrada en el procés d'alta al servei de butlletins electrònics informatius del lloc web i durant el curs de la utilització d'aquest, és vertadera, completa i precisa. Així mateix, el subscriptor/a se compromet a mantenir-la actualitzada, comunicant qualsevol modificació a "Associació Mallorca Rural" mitjançant el formulari electrònic disposat a l'efecte i accessible des de la adreça URL http://www.senderosdemallorca.com/.

  d) És responsabilitat del subscriptor/ra prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització del servei per part de tercers que accedeixin utilitzant en nom seu les credencials d'accés obtingudes. Així mateix el subscriptor/a és l'únic/ca responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

  e) En tot cas, serà responsabilitat del subscriptor/a l'ús adequat del servei i la custòdia dels seus credencials d'accés, havent d'abstenir-se d'utilitzar el servei amb fins o efectes il•lícits o contraris a allò que s'ha establert en les presents Condicions Generals.

  f) Si el servei de subscripció a butlletins electrònics informatius es presta gratuïtament, "Associació Mallorca Rural" podrà, i el subscriptor/a consenteix expressament en això, suspendre-ho temporal o permanentment, variar els requisits necessaris per en gaudir, i modificar les característiques i la resta de condicions del servei al seu únic criteri. Al contrari, si el servei es presta a títol onerós, "Associació Mallorca Rural" haurà de notificar al subscriptor amb antelació suficient, qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei que puguin suposar una disminució dels seus drets.

  g) Llevat que en les condicions particulars que, si s'escau, regulen la prestació del servei s'especifiqui el contrari, s'entén que el registre d'usuari tindrà una durada de 12 mesos, comptats des de la data d'alta al servei, renovant-se automàticament al venciment del període inicial (o de qualsevol de les seves pròrrogues) per períodes d'igual durada, llevat declaració en contra per part de "Associació Mallorca Rural".

  h) L'usuari/usuària podrà en tot moment tramitar la seva baixa com subscriptor/a del servei de butlletins electrònics informatius del lloc web o modificar les característiques de la seva subscripció de forma autònoma i automàtica, sense que la dita acció pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho a "Associació Mallorca Rural" per mitjà del formulari electrònic disposat a l'efecte i accessible i accessible des de la direcció URL http://www.senderosdemallorca.com/

 • 6. Vincles o enllaços hipertextuals amb/des del lloc web

  a) Tot enllaç de tercers al lloc web de "Associació Mallorca Rural" ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els "links profunds" (enllaços directes a pàgines del lloc web diferents de la portada), el "framing" (utilització de "marcs" o "frames" HTML per mostrar continguts propis del lloc web integrats en una pàgina web aliena al mateix), i qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web a favor de tercers no autoritzats expressament.

  b) A més a més, tot lloc web de tercer que enllaç amb el lloc web de "Associació Mallorca Rural" ha de complir les obligacions següents:

  I) No es realitzarà al costat de l'enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums;

  II) No s'inclourà cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció URL del lloc web;

  III) No establirà enllaços amb altres pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i que, en general, puguin perjudicar sigui com sigui el bon nom comercial o la imatge de "Associació Mallorca Rural", es companyies del mateix grup empresarial o dels seus clients i proveïdors.

  c) La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que "Associació Mallorca Rural" promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels dits portals o llocs web. Per la seva banda, el lloc web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per "Associació Mallorca Rural". "Associació Mallorca Rural" no exerceix cap control sobre els dits portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos i, per tant, aquests enllaços són oferts, únicament a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris/es, serveis o productes oferts des dels mateixos.

 • 7. Garanties generals

  a) "Associació Mallorca Rural" posa a disposició del públic el lloc web i la informació que aquest conté, la qual prové de fonts internes o externes, de bona fe. L'usuari/usuària del mateix assumeix, coneix i accepta, pel sol fet de visitar-ho, que les dades i informacions continguts al lloc web, s'ofereixen únicament i exclusivament als efectes informatius i que podrien contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats, i tot això malgrat la diligència posada per "Associació Mallorca Rural" en la seva realització o actualització.

  b) "Associació Mallorca Rural" es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Així mateix, també es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat previ avís, l'accés al lloc web en raó de l'eventual necessitat efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

  c) "Associació Mallorca Rural" no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors a l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. "Associació Mallorca Rural" durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan bon punt tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles feines tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

  d) MENORS D'EDAT. Per poder accedir i fer ús dels serveis proporcionats pel lloc web, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, mares, tutors/tutores o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels/les menors a càrrec seu. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis a què accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, "Associació Mallorca Rural" informa els usuaris/usuàries que hi ha mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal•libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

  e) Es fa saber als usuaris/usuàries que "Associació Mallorca Rural" hi ha subcontractat la prestació del servei de manteniment tècnic integral del lloc web, el qual inclou l’allotjament o hosting del mateix en els equips servidors del contractista i la connectivitat amb Internet.

 • 8. Limitació de responsabilitat

  a) "Associació Mallorca Rural" no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap mena, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, "Associació Mallorca Rural" queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre d'altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a uns finalitat determinada. "Associació Mallorca Rural" no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest lloc web, inclosos, entre altres, els danys directes i indirectes.

  b) "Associació Mallorca Rural" no es fa responsable de qualssevulla danys o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del servei per part del lloc web així com de la seva continuïtat. Així mateix, "Associació Mallorca Rural" no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari/usuària, d'un programa navegador o d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari/usuària registrat en el programa navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

  c) L'usuari/usuària respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol natura que "Associació Mallorca Rural" pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part del mateix/de la mateixa d'aquestes Condicions Generals o de les condicions particulars que, si escau, regulin l'ús o la prestació de certs serveis addicionals.

  d) El col•laborador/a respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol natura que "Associació Mallorca Rural" pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part del mateix de la legislació vigent, d'aquestes Condicions Generals o de les condicions particulars que, si escau, regulin el desenvolupament de la seva activitat com col•laborador/a del lloc web.

 • 9. Drets de propietat intel•lectual i industrial

  a) Els drets de propietat intel•lectual del lloc web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els distints elements en ell continguts són titularitat de "Associació Mallorca Rural" o dels seus proveïdors, i correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

  b) Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del lloc web és propietat de "Associació Mallorca Rural" o dels seus proveïdors de programari, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

  c) "Associació Mallorca Rural" és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a les marques, rètols, signes distintius o logos de la mateixa que apareixen al lloc web i que estan degudament registrats o en procés de registre. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, "Associació Mallorca Rural" reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva sola esment o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna de "Associació Mallorca Rural" sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini, o recomanació per part de "Associació Mallorca Rural", tret que es manifesti de manera expressa.

  d) La utilització no autoritzada de la informació continguda al lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel•lectual o industrial de "Associació Mallorca Rural" donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

 • 10. Dades de caràcter personal

  a) En compliment d'allò que s'ha establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), "Associació Mallorca Rural" li informa que, mitjançant l'ompliment de qualsevol formulari electrònic present al lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades, propietat de "Associació Mallorca Rural", i que seran tractades amb els fins següents:

  I) La prestació dels serveis oferts al lloc web;

  II) L'enviament d'informació i publicitat sobre "Associació Mallorca Rural" i d'acord amb la finalitat del lloc web;

  III) La realització d'enquestes, estadística i anàlisi de tendències de mercat;

  IV) LL'elaboració de perfils de l'usuari/usuària amb la finalitat de personalitzar i millorar els serveis oferts.

  b) "Associació Mallorca Rural" manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris/es, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels usuaris/usuàries del lloc web. La protecció de dades s'estén a tot el que es refereix a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del lloc web.

  c) En aquest sentit, "Associació Mallorca Rural" es compromet a no cedir a tercers les dades personals aportats pels usuaris/es sense el consentiment exprés d'aquests. No obstant això l'anterior i en compliment d'allò que s'ha establit en la LOPD, l'usuari/usuària autoritza expressament a "Associació Mallorca Rural" perquè aquest pugui comunicar les seves dades personals a altres empreses, sempre que aquestes pertanyin el seu mateix grup empresarial, independentment del país de destí de les dites dades i fins i tot si el país de destí no oferís un nivell de protecció equiparable al de la LOPD; i, amb la finalitat única de què dits tercers els utilitzin exclusivament per al compliment dels serveis i fins comercials contractats. L'anterior autorització és revocable per l'usuari/ària en qualsevol moment sense efectes retroactius.

  d) "Associació Mallorca Rural" garanteix a l'usuari/usuària, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en què s'emmagatzemaran i tractaran les dites dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a les dites dades per part de tercers no autoritzats. No obstant això, "Associació Mallorca Rural" podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que obri en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.

  e) L'entitat li informa que l'usuari/usuària posseeix els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades de caràcter personal, i que podrà en tot moment exercitar dits drets, sense que la dita acció pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho a l'entitat pel mitjà més adequat a cada cas:

  I) Mitjançant el formulari electrònic de cancel•lació o modificació del servei de subscripció a butlletins informatius remesos per correu electrònic, disposat a l'efecte i accessible des de la direcció URL http://www.senderosdemallorca.com

  II) Mitjançant comunicació remesa a l'empresa per qualsevol dels mitjans previstos en les presents Condicions Generals o, si escau, en les condicions particulars que regulin la prestació del servei.

  f) En el cas que l'usuari/usuària faciliti dades de caràcter personal de terceres persones (per exemple, mitjançant la utilització del servei de "recomanar a un amic"), sempre que aquests s'incorporin a un fitxer de dades automatitzades, "Associació Mallorca Rural", en compliment del que disposa la LOPD (article 5.4.), notificarà a dits tercers, en el termini màxim de tres mesos des del moment que es va produir el registre de les dades, l'existència, titularitat i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades i informarà del contingut i procedència dels mateixos. Igualment, "Associació Mallorca Rural" informarà dits tercers sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades personals.

 • 11. Notificacions

  a) Totes les notificacions i comunicacions per part dels usuaris/usuàries "Associació Mallorca Rural" es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant algun dels següents mitjans, que "Associació Mallorca Rural" posa a disposició dels usuaris/usuàries del lloc web. No obstant això, quan "Associació Mallorca Rural" proporcioni a l'usuari/usuària un procediment directe i automàtic, que li permeti realitzar per si mateix i de forma autònoma, l'acció objecte de la notificació o comunicació a "Associació Mallorca Rural",aquest vindrà obligat a utilitzar-ho.

  Información legal

  b) Totes les notificacions per part de "Associació Mallorca Rural" a l'usuari/usuària se consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin utilitzant les dades i per algun dels mitjans relacionats a continuació. A aquests efectes, l'usuari/usuària manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a "Associació Mallorca Rural" qualsevol canvi relatiu a les seves dades de notificació.

  I) Enviament per correu postal al domicili de l'usuari/usuària, quan aquest/a hagi estat prèviament lloc en coneixement de "Associació Mallorca Rural";

  II) Enviament per correu electrònic dirigit a la direcció de l'usuari/usuària, quan aquest/a hagi estat prèviament lloc en coneixement de "Associació Mallorca Rural" o ho sigui en aquest mateix moment;

  III) Comunicació per mitjà d'una telefonada al número de telèfon de l'usuari/usuària, quan aquest hagi estat prèviament lloc en coneixement de "Associació Mallorca Rural";

  IV) Mitjançant les pròpies pàgines web o pantalles que l'usuari/usuària visualitza durant l'ús dels serveis prestats al lloc web;

  V) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de "Associació Mallorca Rural" a l'usuari.

 • 12. Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals

  fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç subsistint en tot l'altres, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

 • 13. Llei aplicable i jurisdicció

  a) Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

  b) "Associació Mallorca Rural" i l'usuari/usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari/usuària per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús del lloc web. En el cas que l'usuari/usuària tingui el seu domicili fora d'Espanya, "Associació Mallorca Rural" i l'usuari/usuària se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de "Associació Mallorca Rural".